Rapporter

Agressos standardverktyg för rapporter består av Browser/Analyzer tillsammans med de olika frågefunktionerna (Fråga konto, Fråga verifikation och fråga Saldotabell). Med hjälp av Browser/Analyzer är det möjligt att kombinera information från olika moduler i en och samma rapport. Browserrapporterna ger vidare större möjligheter till formatering än övriga frågemallar.

Browser/analyzer kan användas på i princip all information som finns i Agresso. Utöver utfallsdata är det möjligt att skapa rapporter avseende kundinformation från kundreskontran, information kring projekt i Tid/Projekt, information om anläggningstillgångar m.m. Det är också möjligt att skapa fasta rapporter som balans- och resultaträkningar, reskontrasaldon osv. Via zoom-funktionen är det möjligt att utgå från en aggregerad nivå och ”borra” sig ner till mer detaljerad information.

För ekonomisk uppföljning utgår Browserrapporterna oftast från en saldotabell och kan därmed utnyttja samma beloppstyper som saldotabellen innehåller (t.ex. budget, prognos, timbudgetar osv.). Med en genomtänkt ekonomimodell som aggregeras med hjälp av Agressos relationsteknik ger Browser/Analyzer stora möjligheter till såväl uttag av ad-hoc information som att bygga och spara mallar som kan användas av samtliga i organisationen – eller av de som tilldelas behörighet till frågemallen. Det är möjligt att komma åt frågorna såväl från Agressoklienten som från Portalen.

Genom ”promptfunktionen” är det möjligt att skapa flexibla rapporter där användarna kan ges möjlighet att ange t.ex. till och från period, kostnadsställe, projekt eller något annat urval som avgränsar sökningen.

Utöver de olika frågefunktionerna innehåller Agresso ca 500 standardrapporter som är möjliga att anpassa på olika sätt utifrån de behov som finns i verksamheten. För dessa är det också möjligt att använda ARC-tekniken för en mer anpassad layout.