Agresso Planering

Cinteros har lång erfarenhet av Agresso planering som är en integrerad budget- och planeringsmodul i Agresso 5.5. Agresso planering är en flexibel modul som hanterar olika typer av budgetar, prognoser och annan planeringsdata såsom årsbudget, projektbudget, personalbudget, månadsprognoser m.m. Vidare kan transaktionerna registreras i tre olika gränssnitt; Agresso, self-service(Webben) och Excel.

Agresso planering är tätt integrerad med rapportfunktionaliteten i Agresso. Efter registrering kan värdena automatiskt komma ut i rapporter och frågor utan att någon integrationskörning måste göras. Samtidigt sparas alla transaktioner i en egen transaktionstabell med all information om transaktionen. I rapporter och frågor kan flera budget- och prognoser visas samtidigt i egna kolumner jämte utfallsdata.

Agresso planering har även ett antal olika verktyg/funktioner till stöd för budget- och prognosarbetet. Det går att arbeta med egna periodiseringar med viktning eller procentuell fördelning, automattransaktioner, transaktionsregler m.m. Det går att koppla på ett arbetsflöde för planeringstransaktioner så att dessa kommer ut på ett attestflöde. Användaren kan även arbeta med mängd- och prisbudgetering.

Arbetar man med Excel som indatagränssnitt går det att koppla på Excelerator-funktionalitet för att skapa bra och pedagogiska budgetmallar där jämförelsedata och budgetvariabler laddas automatiskt. Man behöver därmed inte längre  lägga in jämförelsedata manuellt och detta skapar mervärde i form av mindre administrativ tid.

Agresso Planering passar både till ett centraliserat och decentraliserat arbetssätt samt till såväl stora som små organisationer i alla branscher.Cinteros har bland annat implementerat Agresso planering i ett flertal landsting, kommuner och privata bolag i olika storlekar.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog.